П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти и широката общественост на 30 март 2016 г. /сряда/  от 10.00 часа на Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР за периода 2014-2020, което ще се проведе в Туристически информационен център в с. Калугерово по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НАЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ