ОБЯВА за публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и за отдаване под наем

О Б Я В А

В изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 96/05.08.2016 г., издадена от Веселина Милкова – Заместник кмет в Община Лесичово, упълномощена със Заповед № 203/28.07.2016 г., издадена от Кмета на  Община Лесичово, област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, Община Лесичово обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, както и на движими вещи и за отдаване под наем на 2 броя поземлени имоти в пакет-земеделска земя, частна общинска собственост