Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, находящ се в село Церово, община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 97/01.11.2018 г., издадена от Кмета на Община Лесичово, област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, обявява провеждането на публичен търг за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-магазин в квартал 39 по ПУП на с. Церово, пълният текст на Обявата можете да намерите ТУК