„Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

У В Е Д О М Л Е Н  И Е

 

На 14.11.2018 година (сряда) от 14,00 часа в НЧ" Отец Паисий-1890 г." с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик ще се проведе обществено обсъждане по смисъла на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, с всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”.

Трасето на газопровода засяга землищата на селата Боримечково, Лесичово и Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик.


С настоящето ви уведомяваме, че на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81 ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, кани всички заинтересувани физически и юридически лица, за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД до гр. Панагюрище и гр.Пирдоп".