Заповед № 73/07.05.2024 г.

Заповед № 73/07.05.2024 г., относно: Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Гражданите, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ- ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Важни дати и срокове

при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

     

ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

СРОК ДО ДАТА

(ВКЛ.)

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България  (Приложение № 21-ЕП)

29.04.2024 г.

(вкл.)

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място (Приложение № 26-ЕП)

25.05.2024 г.

 (вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес  (Приложение № 30-ЕП)

25.05.2024 г.

 (вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК   (Приложение № 30-ЕП)

03.06.2024 г.

(вкл.)

Само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес  (Приложение № 77-ЕП/НС)

25.05.2024 г.

17.00 ч.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация   (Приложение № 16-ЕП)

01.06.2024 г.

(вкл.)

 Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник  (Приложение № 19-ЕП)

01.06.2024 г.

(вкл.)

Още статии ...

  1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ИЗБОРЕН РАЙОН ТРИНАДЕСЕТИ, ПАЗАРДЖИШКИ
  2. Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
  3. ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насро
  4. График раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 година