Сключен договор за съвместна дейност

На 12.05.2021 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Св.Петка" село Щърково, община Лесичово."

Проектът предвижда да се закупи ново кухненско обзавеждане и оборудване, отговарящо на националните и европейски хигиенни норми, а именно: печка електрическа със 6 квадратни плочи; пекарна електрическа с горно и долно нагряване две камери; зеленчукорезачка; картофобелачка; скара електрическа с тръбни нагревател; gastro конвектомат; стерилизатор за съдове; аспирационна система; професионална съдомиялна; работни маси и мивки.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 32 178,00 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 28 960,20 лв. и 3 217,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2021 г.

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

Към 21.05.2021 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката се изпълниха следните дейности:

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:

1. Създаде се структура на модела за планиране, управление, наблюдение и оценка; Сформираха се Оперативно звено, Консултативно звено и Инициативна група за участието на общността в реализацията на проекта; Проведе се обучение на всички звена и две работни срещи;

2. Направи се подбор на екипите за работата по отделните направления; Назначени са експертите и се сформираха екипи за работа с целевата група; Проведе се обучение на екипите, една двуднедна среща и една еднодневна среща на екипите;

3. Идентифицираха се 145 представители на целевата група, на веки от които се изготви индивидуален план за включване в проекта;

4. Активираха се и мотивираха 48 лица от целевата група, които преминаха обчуние по ключови компетентности "Общуване на български език";

5. Консултираха се 72 лица, преминали презо мотивационен трейнинг;

6. 20 лица преминали обучение за придобиване на професионална квалификация;

7. 48 лица преминали обучение по ключова компетентност;

8. Осигурена субсидирана заетост на 20 лица;

9. Създадена и апробирана система за ранна превенция за намаляване на риска от отпадане от учелище; Изработени индивидуални профили и програми за 20 ромски деца; 40 ромски родители са повишили осведомеността и знанието си за значението на образованието;

10. Създадено Консултативно-социален здравен център за работа с целевата група - здравни, социални, правни проблами, лекарска подкрапа, здравни консултации, психологическа подкрепа;

11. Създаден Център за развитие на общността, сформирана Инициативна група в подкрепа на модела; Проведени публични събитиея по горещи теми и проблеми за ромската интеграция.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж":

1. Назначени 4 образователни медиатора. Функционира Клуб "Градина", закупено оборудване и посадъчен материал. Клуб "Футбол" се провежда в две групи. 

2. Изготвени са индивидуални и групови учебни програми за учебните години. Сформирани са групи за допълнително обучение по БЕЛ. 

3. Оказана сихологическа подкрепа на ромски деца, повишена самооценка на децата и повишена мотивация за участие в учебния процес.

4. Сформирани са Клуб "Танцивяй с мен", Клуб "Български и ромски фолклор", Клуб "Ромски Шекспир и приятели", Клуб "Футбол", Клуб "IT специалист". Закупени са материали и консумативи за обезпечаване на клубните дейности.

5. Провеждат се индивиуалин и групови мероприятия за професионално и кариерно развитие, както и практически дейности за кариерно насочване.

6. Проведени две срещи с успели представители от малцинството, организирани и проведени две театрални постановки в с.Динката и с.Калугерово.

7. Провеждат се регулярно информационни дни, малки работни групи, граждански университет и семейни конференции. Стартирали Ателие за родители и На кафе.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2021 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Изпълнен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

 

 

Община Лесичово приключи изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0104-C01 от 08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Общата стойност на проекта е 1 173 335,09 лв. Обектът включва подобекти, както следва:

$1·         Реконструкция и рехабилитация на Улица 37-ма и Улица от ОТ 90 до ОТ124 в село Церово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 12-та, от ОТ107 до ОТ116 в село Калугерово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 24-та от ОТ11 до ОТ 117 в село Динката;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 7-ма, от ОТ76 до ОТ115 в село Боримечково;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица Стоян Цоцов, от ОТ 164 до ОТ165 в село Лесичово.

 

 1

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

 

Съобщение до заинтересованите страни

Във връзка с изпълнение на Договор №26/AMB/CIT/2019, сключен между Посолство на Франция в България и община Лесичово, 

В Община Лесичово е внедрена и действа Система за управление на енергията , съгласно изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.

Община Лесичово следва политика за постигане изискванията за управлението на енергията,  чрез разработени програми за подобряване  и управление на енергийната ефективност. Цялото съобщение ТУК.

Сключен договор за предоставяне на БФП

logo 1

На 13.03.2019 г. Община Лесичово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката. Специфичните цели на проектното предложение по ОП РЧР са изцяло съотносими с тези по програмата:

- Да подпомогне интеграцията на пазара на труда на ромската общност в общината;
- Да подобри достъпа да образователни услуги за ранно детско развитие;
- Да подобри достъпа до социални и здравни услуги;
- Да развие капацитета на местната ромска общност.
Специфичната цел на проектното предложение по ОП НОИР също е изцяло съотносима с тези по програмата:
- Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 883 408,52 лева, от които 500 000 лв. по ОП РЧР и 383 408,52лв. по ОП НОИР, от които 750 897,24 лв. европейско и 132 511,28 лв. национално съфинансиране.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" 

Проведена обучителна визита в Италия

title

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

 

 

 

 

 

На 31 януари в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, който се реализира от Община Лесичово, в партньорство със Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса”, Италия. 1 Novina

 

 

Цел на проекта е да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политики за социално включване и борба с бедността. Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

 

Целите, задачите и дейностите на проекта бяха представени от Веселина Милкова - зам.-кмет на Община Лесичово и Андрей Момчилов - ръководител на проекта. Реализацията му ще продължи до края на 2018 г.

 

2 Novina

На събитието присъстваха представители на институции, неправителствени организации, социални услуги и медии.

 

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, Договор BG05M9OP001-4.001-0042-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, и ще продължи до 31.12.2018 г.