АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 Г.

Общинският план за развитие на община представлява част от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в Р. България. Съгласно чл. 9 на ЗРР (изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015 г.), ОПР заема най-ниското ниво в структурата на плановете и стратегиите, притежавайки силно местно значение. ОПР е основен инструмент за провеждане на политика за устойчиво интегрирано развитие чрез стратегическо планиране. Документът дефинира средносрочни цели и приоритети за бъдещо развитие, отчитайки специфичните характеристика и потенциали на общината и съобразявайки се с плановете от по-високо йерархично ниво. Това определя важността на ОПР като връзка между регионалното и местното ниво, оказвайки пряко влияние върху социо-пространствените аспекти на бъдещото развитие.

Настоящият Общинския план за развитие на община Лесичово 2014 – 2020 г. отговаря на нормативните изисквания на действащото законодателство в сферата на регионалното развитие. Разработен е за срок от седем години, като обемът и съдържанието му съответстват на Методическите указания за разработване на стратегически документи, одобрени със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. както и Стратегическите насоки за разработване на целите на Общинските планове, заложени в Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик. Периодът на действие, целите и приоритетите на Общински план за развитие на Община Лесичово 2014 -2020 г. са в съответствие с тези на Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014 – 2020 г. като надграждат и доразвиват тези, заложени в плана на Общината за изминалия програмен период. Освен тези документи, ОПР на община Лесичово 2014 – 2020 г. отчита следните национални и европейски стратегически документи заедно с техните постановки:

Целият материал може да изтеглите от ТУК