Обява за провеждане на публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот и за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, в пакет

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 58/25.06.2024 год. издадена от Кметна на Община Лесичово, инж. Серьожа Лазаров, обявява публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, в пакет. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

 

ТУК може да намерите Протокол за окончателното разпределение на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37, б."И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

Обява за провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, за отдаване под наем на части от сгради - общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 9/06.02.2024 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, инж.Серьожа Лазаров, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, за отдаване под наем на части от сгради, публична и частна общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА ПО ЧЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

П О К А Н А
На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО,
Кани местната общност, общински съветници, кметове на населени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и заинтересовани лица на 11.01.2024 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул."Никола Чочков" № 11-13, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Лесичово за срока на мандат 2023 – 2027 г. и на проект Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2024 год.

 

Пълният текст на проекта на Стратегията за управлениена она бщинска собственост на Община Лесичово за срока на мандат 2023 – 2027 г., можете да намерите ТУК

Пълният текст на проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2024 г., можете да намерите ТУК


С уважение,
ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

Още статии ...

  1. Обява за провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на движими вещи и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи
  2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -- ПАСИЩА И ЛИВАДИ
  3. ОБЯВА за провеждане на публичен търг за продажба и отдаване под наем на поземлени имоти и движими вещи
  4. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения
  5. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения
  6. ЗАПОВЕДИ на ползвателите - НЮ АГРО ХОЛД“ ЕООД, ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ПЕНКОВ, „Л 2012“ ЕООД, „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН“ ЕООД, „ПАНЧЕВ АГРО“ ЕООД, „ЛЕС АГРА“ ЕООД, ЕТ СТОЯН ПАУНОВ 2014, „НИСОЛ“ ЕООД и „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД, за стопанската 2022/2023 година в землища
  7. ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ПАКЕТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
  8. Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово месец октомври 2022 г.