Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово

С П Р А В К А

     В изпълнениена чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването, на 13.04.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово на интернет страницата на Община Лесичово. 

    В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.

Изготвил:

Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово