Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово месец октомври 2022 г.

ОТНОСНО:Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви информирам, че Община Лесичово открива процедура по директно сключване на Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, „Дере“, „Гори и храсти в земеделски земи“ и „Овраг“. Съгласно Решение № 405/16.09.2022 г., прието от Общински съвет Лесичово, същия дава съгласие дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на Община Лесичово да бъде изрязана/почистена; Дава съгласие Кметът на Община Лесичово да сключи директен договор за продажба прогнозни количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово и определя основните параметри на договора, а именно:

  • Общи прогнозни количества стояща дървесина на корен от имотите, собственост на Община Лесичово, в размер на 500 куб.м.;
  • Продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово да се извърши по пазарна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС за 1 куб.м. или 24,00 лева с ДДС;
  • Добитата дървесина да бъде продавана само на физически лица, на които са върнати позволителните от държавното горско предприятие и на физически лица с постоянен адрес на територията на община Лесичово, при цена до 100,00 лв. с ДДС и включен в нея транспорт.

С оглед гореизложеното, Ви каня при проявен от Ваша страна интерес да сключим Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, „Дере“, „Гори и храсти в земеделски земи“ и „Овраг“.

При проявен от Ваша страна интерес, очаквам да се свържете с представител на Община Лесичово – Кирил Гелеменов, заместник-кмет на Община Лесичово, тел. Номер – 0893406232, email – oba_lesichovo@ abv.bg в срок до 13.10.2022 г., както и да представите следните документи - Удостоверения за липса на данъчни и облигационни задължения към Община Лесичово; ЕИК съгласно чл.23, ал.4 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) или удостоверение по чл.33 от ЗТРРЮЛНЦ на участника, ако участниците са юридически лица, еднолични търговци или обединения; Декларация от кандидата за съгласие с проекто–договор по образец; Декларация, че кандидатът: не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; не е в производство по ликвидация; не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на община Лесичово; не е сключил договор с лице по чл. 68 от (ЗПКОНПИ); не е лишен от право да упражнява търговска дейност.

инж. Серьожа Лазаров

Кмет на Община Лесичово