У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От "ХК Долен Искър 6" ЕООД,

У В Е Д О М Л Е Н И Е
I
за инвестиционно предложение
i!
От "ХК Долен Искър 6" ЕООД,
с адрес гр. София, район Красно Село, ул."Св. Иван Рилски" № 64, гражданство: Българско
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
гр. София, район Красно Село, ул."Св. Иван Рилски" № 64, ЕИК: 175190326
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: пк.1407, гр. София, бул."Джеймс Баучер" № 51, ет. 14, ПК 7
Телефон, факс и e-mail: 02/ 953 25 98; 02/ 954 95 43; hvdroep ner@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата - възложител: Емил Русев
Лице за контакти: инж. Емил Русев
Хидрсенергопроект • N5P ЕООД
из
Уважаеми г-н Кмет,
Уведомяваме Ви, че фирма "ХК Долен Искър 6" ЕООД има следното инвестиционно
предложение:
Водовземане от повърхностен воден обект река Тополница с цел производство на
електроенергия чрез малка водноелектрическа централа МВЕЦ "ЯВОР".
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща
използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за
разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други,
свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.; предвидени
изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Малка Водно-Електрическа Централа
МВЕЦ "ЯВОР" на р. Тополница с водовземане при кота долно водно ниво ДВН=284.00 m /кота
горно водно ниво ГВН=295.00 ш/ при масивен яз с твърд преливник, тръбопровод, рибен
проход и прилежащи ХТСъоръжения и сграда на ВЕЦ в тялото на яза. Дължината на водното
огледало е 979.0 м, залятата площ при най - високо работно водно ниво 56 794 м2, съответно
обемът е: 45 435 м3.
Инвестиционното предложение е за ново строителство на деривационна МВЕЦ с изграждане на
подвижен яз, тръбопровод, рибен проход и др. XT съоръжения. Дейността е свързана с добив на
електроенергия.
Строителството на хидровезла включва изкопни, насипни, кофражни, армировъчни и
монтажни работи, като количествата /обемите/ им са обект на следващата фаза на проектиране.
Основният процес е превръщането на потенциалната енергия на водата в кинетична и
производство на ел. енергия чрез изграждане на съответните ХТСъоръжения. 1
Последователността на съоръженията от кота Т284.00 до Т 295.00 ш. е следната:
- Сграда на МВЕЦ;
- Напорен тръбопровод;
- Подвижен яз с твърд преливник с всички необходими ХТСъоръжения;
- Водовземане с всички необходими съоръжения;
- Рибен проход.

 

Пълният текст на уведомлението може да изтеглите тук