Местни данъци и такси - формуляри

 Работно време

Работното време за работа с клиенти на "Местни данъци и такси" е от 08.30 до 17.00 часа всеки работен ден.

Телефони за връзка и информация +359 3517 2221

 

Банкова сметка:

BIC UBBSBGSF
IBAN-BG58UBBS80028460714410

 

 

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване

 Декларация по чл.14,ал.1,ал.4,ал.5 и ал.6 от ЗМДТ  

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техн.доп.макс.маса не повече от 3,5 тона

Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с техн.доп.макс.маса не повече от 3,5 тона

 

Искане за данъчна оценка на земеделска земя

 

Искане за данъчна оценка на имот

2071-Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998-Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2091-Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2396-Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2131-Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2124-Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2014-Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2126-Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2393-Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395-Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2834-Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения