Местни данъци и такси - формуляри

 Работно време

Работното време за работа с клиенти на "Местни данъци и такси" е от 08.30 до 17.00 часа всеки работен ден.

Телефони за връзка и информация +359 3517 2221

 

Банкова сметка:

BIC UBBSBGSF
IBAN-BG58UBBS80028460714410

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване

 Декларация по чл.14,ал.1,ал.4,ал.5 и ал.6 от ЗМДТ

 

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техн.доп.макс.маса не повече от 3,5 тона

 

Данъчна декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пърто превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с техн.доп.макс.маса не повече от 3,5 тона

 

Искане за данъчна оценка на земеделска земя

 

Искане за данъчна оценка на имот