Договор за предоставяне на БФП BG06RDNP001-19.203-0001-C01

Rimski

На 26.07.2022 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" BG06RDNP001-19.203-0001-C01 за изпълнение на проект „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово“. Договорът е със срок на изпълнение до 30.06.2025 г. и е на стойност от 69 114.59 лв. без ДДС.

Основните цели на инвестиционното предложение са: - Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура; - Развитие на туристически атракции и обекти.

Очакваните резултати от осъществяването на проекта са чрез създаването на нови атракции и туристическа инфраструктура привличане на туристи на територията на общината и популяризиране на местното историческо наследство.Основните дейности, заложени в проекта са ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура за създаването на туристическа пътека "Римски мост".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".