К О Н К У Р С за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция“, с капацитет 15 места, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. „Кирил Стоев” № 4, при условията на чл.37 – 39а от ППЗСП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Лесичово,обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга“Център за социална рехабилитация и интеграция“, с капацитет 15 места, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. „Кирил Стоев” № 4, при условията на чл.37 – 39а от ППЗСП. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК 

К О Н К У Р С за възлагане управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I“, с капацитет 15 места, находящ се в село Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Лесичово,обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга“Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I“, с капацитет 15 места, находящ се в село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ул. „Георги Кратунчев” № 4, ет.2, при условията на чл.37 – 39а от ППЗСП. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК 

Публичен търг за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собствиност

Уважаеми госпожи  и  господа,

 

Пълният текст на обявата за провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделски земи, както и на части от урегулирани поземлени имоти, общинска собственост, можете да намерите ТУК

„Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“

У В Е Д О М Л Е Н  И Е

 

На 14.11.2018 година (сряда) от 14,00 часа в НЧ" Отец Паисий-1890 г." с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик ще се проведе обществено обсъждане по смисъла на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, с всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”.

Трасето на газопровода засяга землищата на селата Боримечково, Лесичово и Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик.


С настоящето ви уведомяваме, че на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81 ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, кани всички заинтересувани физически и юридически лица, за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД до гр. Панагюрище и гр.Пирдоп".