ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 - 2027 година

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 – 2027 година

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Указанията на Министерство на околната среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда Община Лесичово е изготвила проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021-2027 г. Същата е публикувана на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г. вкл. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021-2027 г. на имейл: [email protected], телефон 03517/2427, 2221 или в деловодството на общината до 24.02.2023 г., вкл. на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13. 

Публичното обсъждане ще се проведе от 11.00 часа на 27.02.2023 година (вторник) в заседателната зала на Община Лесичово на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 – 2027 година ВИЖ ТУК

https://www.lesichovo.bg                                                  

Тъй като Програмата за опазване на околната среда на Община Лесичово се явява основен документ за провеждане на общинската политика по околна среда, то нейните цели се свеждат до изпълнение на задачите описани, както следва: акцентиране върху най-важните екологични проблеми в общината; Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на общината; Да се установят причините и да се предложат решения и действия за тяхното преодоляване; Да се насърчи и обезпечи разумното използване на територията на общината за развитие на икономическия потенциал; Да се аргументират мерките и проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране; Да се направи сравнение и да се хармонизират националните и европейски приоритети; Да се обвържат бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите в програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление на околната среда.

            Общинската програма за опазване на околната среда на Община Лесичово обхваща периода от 2021 г. до 2027 г. и се разработва на териториалния обхват на цялата община. Периодът на действия на документа отговаря на нормативните изисквания за минимален период на действие от 3 години.

            В тази връзка Община Лесичово отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически документ.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово