Съобщение за публично обявяване - Обществено питейно-битово водоснабдяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води обект - Обществено питейно-битово водоснабдяване