Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

Към 21.05.2021 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката се изпълниха следните дейности:

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:

1. Създаде се структура на модела за планиране, управление, наблюдение и оценка; Сформираха се Оперативно звено, Консултативно звено и Инициативна група за участието на общността в реализацията на проекта; Проведе се обучение на всички звена и две работни срещи;

2. Направи се подбор на екипите за работата по отделните направления; Назначени са експертите и се сформираха екипи за работа с целевата група; Проведе се обучение на екипите, една двуднедна среща и една еднодневна среща на екипите;

3. Идентифицираха се 145 представители на целевата група, на веки от които се изготви индивидуален план за включване в проекта;

4. Активираха се и мотивираха 48 лица от целевата група, които преминаха обчуние по ключови компетентности "Общуване на български език";

5. Консултираха се 72 лица, преминали презо мотивационен трейнинг;

6. 20 лица преминали обучение за придобиване на професионална квалификация;

7. 48 лица преминали обучение по ключова компетентност;

8. Осигурена субсидирана заетост на 20 лица;

9. Създадена и апробирана система за ранна превенция за намаляване на риска от отпадане от учелище; Изработени индивидуални профили и програми за 20 ромски деца; 40 ромски родители са повишили осведомеността и знанието си за значението на образованието;

10. Създадено Консултативно-социален здравен център за работа с целевата група - здравни, социални, правни проблами, лекарска подкрапа, здравни консултации, психологическа подкрепа;

11. Създаден Център за развитие на общността, сформирана Инициативна група в подкрепа на модела; Проведени публични събитиея по горещи теми и проблеми за ромската интеграция.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж":

1. Назначени 4 образователни медиатора. Функционира Клуб "Градина", закупено оборудване и посадъчен материал. Клуб "Футбол" се провежда в две групи. 

2. Изготвени са индивидуални и групови учебни програми за учебните години. Сформирани са групи за допълнително обучение по БЕЛ. 

3. Оказана сихологическа подкрепа на ромски деца, повишена самооценка на децата и повишена мотивация за участие в учебния процес.

4. Сформирани са Клуб "Танцивяй с мен", Клуб "Български и ромски фолклор", Клуб "Ромски Шекспир и приятели", Клуб "Футбол", Клуб "IT специалист". Закупени са материали и консумативи за обезпечаване на клубните дейности.

5. Провеждат се индивиуалин и групови мероприятия за професионално и кариерно развитие, както и практически дейности за кариерно насочване.

6. Проведени две срещи с успели представители от малцинството, организирани и проведени две театрални постановки в с.Динката и с.Калугерово.

7. Провеждат се регулярно информационни дни, малки работни групи, граждански университет и семейни конференции. Стартирали Ателие за родители и На кафе.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2021 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.