Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" №BG06RDNP001-079.19-C01 за изпълнение на проект "Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово.  Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 169 840,90 лв.  Основните дейности, заложени в проекта са доставка и монтаж на улични осветителни тела на цялото населено място, както и доставка и монтаж на видеонаблюдение. 

На 20.10.2021 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".