Обява за провеждане на публични търгове за продажба на УПИ и отдаване под наем на земеделски зе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обява за публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот по ПУП на село Динката, частна общинска собственост на Община Лесичово, област Пазарджик и отдаване под наем на поземлени имоти, обособени в пакета, представляващи - земеделска земя, публична и частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Боримечково и Лесичово, община Лесичово, именно:

І. Продажба на УПИ ХV-общ. общ., в кв. 2а по план за регулация на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик, с площ от 293.00 м2. При начална тръжна цена на имота в размер на 1 465.00 лева без ДДС или 1 758.00 (хиляда седемстотин петдесет и осем лева) с ДДС.

ІІ. Отдаване под наем в пакет на недвижими имоти, собственост на Община Лесичово:

Пакет № 1, съдържащ 13 броя, земеделски земи по КВС на село Боримечково и село Лесичово, находящи се в местностите „Кьок тарла“, „Шуварилек“, „Чешмата“, „Юрта“, „Кайряка“ и „Черяшата“ с начин на трайно ползване – „ливада“ и „пасище, мера“ с обща площ - 639,506 дка. за срок от 1 (една) година при начална годишна наемна тръжна цена в размер на 5 116,48 лв., можете да намерите ТУК

Разпределение на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища, мери, пасища с храсти и ливади

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

ТУК можете да намерите протокол за окончателното разпределение на имотите, пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване, "пасище", "пасище, мера", "пасище с храсти", "ливада"

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 30/15.03.2017 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет в Община Лесичово, област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, Община Лесичово обявява публичен търг по смисъла на чл.37б. И, ал. 13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на поземлени имоти, обособени в три пакета, представляващи - земеделска земя, публична и частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Церово, Боримечково, Калугерово и Лесичово, община Лесичово. Описание на имотите и пълният текст на обявата можете да намерите ТУК