Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Информация по Приложение 2, съгласно Наредбата за ОВОС за ИП за създаване на ,,Рибарник, сондаж и ново трасе за ел. кабел СН 20 кV” в ПИ № 021100, попадащ в границите на ПИ № 021049, местност „Главория” по КВС на с. Памидово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 19 Януари 2017
Информация по Приложение 2, съгласно Наредбата за ОВОС за ИП„Създаване на трайно насаждение от сливи на площ от 26 дка във поземлени имоти № 119140, № 119142, № 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с № 144171, № 137144 м. 18 Януари 2017
Уведомление до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС 21 Декември 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения 13 Декември 2016
Заповед 253/25.10.2016 г. определяща границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местни данъци и такси на територията на община Лесичово 25 Октомври 2016
Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояван 21 Октомври 2016
Съобщение на вниманието на пчеларите на територията на община Лесичово 06 Октомври 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Христо Ботев - 1927 г.", с. Щърково" 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово ,,Ремонт и реконструкция на Къща-музей, с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово ,,Ремонт на музей, находящ се в с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик" 18 Август 2016