С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ИЗБОРЕН РАЙОН ТРИНАДЕСЕТИ, ПАЗАРДЖИШКИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ИЗБОРЕН РАЙОН ТРИНАДЕСЕТИ, ПАЗАРДЖИШКИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

        Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 година, и на основание чл. 91 и чл.92 от Изборния кодекс (ИК), Ви уведомявам, че консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии, включително подвижна избирателна комисия на избирателните секции за територията на община Лесичово, изборен район Тринадесети, Пазарджишки, ще се проведат на 02.05.202024 г. (четвъртък) от 10,30 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Никола Чочков" № 11-13.
       За определяне съставите на секционните избирателни комисии на избирателните секции на територията на община Лесичово, е необходимо да представите следните документи:
1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:
1.1. Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
1.2. Имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка и партията или коалицията, която ги предлага;
1.3. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
1.4. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
1.5. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК.
2. На територията на община Лесичово са образувани 10 избирателни секции и една под условие (при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по смисъла на чл.37 от ИК се образува подвижна избирателна секция в състав от 5 члена).
       Предложенията Ви следва да бъде съобразени с разпоредбите на ИК, решенията на Централна избирателна комисия и Районна избирателна комисия – Пазарджик и депозирани в деловодството на Община Лесичово до 9,30 часа на 02.05.2024 г. на хартиен и магнитен носител в четим формат.

 

 

С уважение,
инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Изготвил:
Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово

Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповедта за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., може да намерите ТУК

 

 

Обучение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово

Съгласно утвърден график от РИК-Пазарджик Обучението на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Лесичово за изборите за народни представители на 02 април 2023г., ще се проведе на 25.03.2023 г. от 16:30 ч. в Залата на Народно читалище "Отец Паисий" - 1890 г., село Лесичово, област Пазарджик от представители на РИК-Пазарджик, Районно управление „Полиция“-Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насро

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024 г., можете да намерите ТУК

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №58/15.04.2024 г., издадена от Кмета на Община Лесичово