ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за предоставянето на терен общинска собственост, пълният текст на обявлението може да намерите ТУК

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ 715/895 идеални части от УПИ ІІІ-битов комбинат в кв.47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ведно с 361/426 кв.м. застроена площ от едноетажна полумасивна сграда, подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 1926/11.04.2018 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 2601, том 9, акт № 12/13.04.2018 г.)

Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 46/11.05.2021 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, обявява провеждането на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 97/30.12.2020 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Още статии ...

  1. Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.
  2. Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци
  3. Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост
  4. Продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на земеделски земи
  5. Продажба чрез метода на приватизация на застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м., в едно с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда
  6. Публичен търг за продажба и отдане под наем на имоти частна и публична собственост на Община Лесичово
  7. Обява зя правеждане на публичен търг за продажба и отаване под наем на имоти собственост на Община Лесичово
  8. Обява за търг м.август 2019г.