Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №297/20.12.2021 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ

 

                      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по установяване на собствеността, съответно безстопанствеността по отношение поземлен имот с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на АГКК с вид собственост – държавна, частна; вид територия – земеделска; начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект с площ от 46 867 кв.м. и стар № 000244 и предприемане на правни и фактически действия по завземането му от Община Лесичово.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за предоставянето на терен общинска собственост, пълният текст на обявлението може да намерите ТУК

Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №67/31.08.2021 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК.

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ 715/895 идеални части от УПИ ІІІ-битов комбинат в кв.47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ведно с 361/426 кв.м. застроена площ от едноетажна полумасивна сграда, подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 1926/11.04.2018 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 2601, том 9, акт № 12/13.04.2018 г.)

Още статии ...

  1. Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи
  2. ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за изменение на ОУП на община Лесичово
  3. Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост
  4. Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.
  5. Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци
  6. Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост
  7. Продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на земеделски земи
  8. Продажба чрез метода на приватизация на застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м., в едно с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда