Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви информирам, че Община Лесичово открива процедура по директно сключване на Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Ливада“, „Дере“ и „Нива“. Съгласно Решение № 305/13.01.2022 г., прието от Общински съвет Лесичово, същия дава съгласие дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на Община Лесичово да бъде изрязана/почистена; Дава съгласие Кметът на Община Лесичово да сключи директен договор за продажба прогнозни количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово и определя основните параметри на договора, а именно:

 • Общи прогнозни количества стояща дървесина на корен от имотите, собственост на Община Лесичово, в размер на 232 куб.м.;
 • Продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово да се извърши по пазарна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС за 1 куб.м. или 24,00 лева с ДДС;
 • Добитата дървесина да бъде продавана само на физически лица, на които са върнати позволителните от държавното горско предприятие и на физически лица с постоянен адрес на територията на община Лесичово, при цена до 90,00 лв. с ДДС и включен в нея транспорт. Пълният текст на поканата можете да намерите ТУК
 • С уважение,

  ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

   

  Кмет на община Лесичово


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 год.

ПОКАНА
На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

кани общински съветници, кметове на населени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общност на 16.02.2022 год. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул."Никола Чочков" № 11-13, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год.

 

Пълният текст на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год. може да намерите ТУК

 

 

 

Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ

 

                      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по установяване на собствеността, съответно безстопанствеността по отношение поземлен имот с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на АГКК с вид собственост – държавна, частна; вид територия – земеделска; начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект с площ от 46 867 кв.м. и стар № 000244 и предприемане на правни и фактически действия по завземането му от Община Лесичово.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ,

Кмет на Община Лесичово

Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №297/20.12.2021 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №67/31.08.2021 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК.

Още статии ...

 1. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс
 2. Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик
 3. Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи
 4. ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за изменение на ОУП на община Лесичово
 5. Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост
 6. Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.
 7. Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци
 8. Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост