Процедура за избор на партньор

Указания, Заявление и Методика за участие в процедура за избор на партньор на Община Лесичово във връзка с процедура за подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.18а, ал.3 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и чл.37 и чл.38, ал.1 от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Кметът на Община Лесичово със Заповед № 23/12.02.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” като държавна делегирана дейност с капацитет - 10 места и годишен стандарт за едно място – 9 700,00 лв.

Краен срок за закупуване на документация за участие до 15.30 часа на 09.03.2018 г.

Конкурсът ще се проведе на 11.04.2018 г. от 10,00 часа в Община Лесичово, с. Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11-13, област Пазарджик.

Крайният срок и място за подаване на документите е 16,30 часа на 05 април 2018 г. в Община Лесичово, с. Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11-13, област Пазарджик.

Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 17 април 2018 г.

Пълният текст на обявлението по отношение на: условията за участие и изискванията към кандидатите; изисквания към кандидатите;характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;финансирането и начинът на предоставяне на средствата; документите за участие; датата, часът и начинът на провеждане на конкурса; крайният срок и мястото за подаване на документите; крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса и начинът на оценяване можете да намерите, ТУК

Допълнителна информация на тел. 03517/2427.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ 2016 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

 

ТУК можете да намерите протокол за окончателното разпределение на имотите, пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово

Обяви за публични търгове за продажби

Обява за публичен търг за продажба на общински имоти, можете да намерите ТУК

 

 

О Б Я В А

  Община Лесичово,  област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, обявява публични търгове за наем  на  имот – публична общинска собственост и продажба на движима вещ (МПС) и недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и урегулирани поземлени имоти