Обява за търг м.август 2019г.

                         Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 75/01.07.2019 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и движими вещи, частна общинска собственост, отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване - „ливада“, почистване от дървесна и храстова растителност на имоти в земеделски земи, общинска собственост.

    Подробната обява може да видите ТУК:

Публичен търг за продажба на УПИ, собственост на Община Лесичово

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


О Б Я В А


Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 35/29.03.2019 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Процедура за избор на партньор

Указания, Заявление и Методика за участие в процедура за избор на партньор на Община Лесичово във връзка с процедура за подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020 г.

Публичен търг за продажба и отдаване под наем на общински имоти месец февруари 2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 120/17.12.2018 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделски земи, публична общинска собственост. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.18а, ал.3 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и чл.37 и чл.38, ал.1 от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Кметът на Община Лесичово със Заповед № 23/12.02.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” като държавна делегирана дейност с капацитет - 10 места и годишен стандарт за едно място – 9 700,00 лв.

Краен срок за закупуване на документация за участие до 15.30 часа на 09.03.2018 г.

Конкурсът ще се проведе на 11.04.2018 г. от 10,00 часа в Община Лесичово, с. Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11-13, област Пазарджик.

Крайният срок и място за подаване на документите е 16,30 часа на 05 април 2018 г. в Община Лесичово, с. Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11-13, област Пазарджик.

Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 17 април 2018 г.

Пълният текст на обявлението по отношение на: условията за участие и изискванията към кандидатите; изисквания към кандидатите;характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;финансирането и начинът на предоставяне на средствата; документите за участие; датата, часът и начинът на провеждане на конкурса; крайният срок и мястото за подаване на документите; крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса и начинът на оценяване можете да намерите, ТУК

Допълнителна информация на тел. 03517/2427.