Обява за провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на движими вещи и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 88/12.07.2023 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, инж.Серьожа Лазаров, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на движими вещи, частна общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -- ПАСИЩА И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

ТУК може да намерите Протокол за окончателното разпределение на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б. "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения, може да видите ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търгове за предоставяне на терени общинска собственост и за поставяне на преместваеми съоръжения, може да видите ТУК

Още статии ...

  1. ЗАПОВЕДИ на ползвателите - НЮ АГРО ХОЛД“ ЕООД, ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ПЕНКОВ, „Л 2012“ ЕООД, „ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН“ ЕООД, „ПАНЧЕВ АГРО“ ЕООД, „ЛЕС АГРА“ ЕООД, ЕТ СТОЯН ПАУНОВ 2014, „НИСОЛ“ ЕООД и „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД, за стопанската 2022/2023 година в землища
  2. ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ПАКЕТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
  3. Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово месец октомври 2022 г.
  4. ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
  5. Обява за публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот, движими вещи и отдаване под наем на помещения, публична и частна общинска собственост
  6. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търг за предоставянето на терен, общинска собственост
  7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ, ПАСИЩА С ХРАСТИ И ЛИВАДИ
  8. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ